fbpx

Eelkool (6-7 a)

 

Antud Õpikunsti rühm on mõeldud 6 -7 a lastele, kellel jääb kooli minekuni aega üks aasta.

Eelkool võiks olla vajalik lastele, kes soovivad ennast tunda kooli alguseks kindlamalt nii teadmiste kui ka uute suhete osas.

Sobib neile, kes tunnevad, et tahaksid lisaks lasteaias pakutavale juba rohkem tegutsemist ja uusi väljakutseid.

Sobib ka hästi koduõppel olevatele lastele.

 

Eelkooli töökorraldus:

Õppetöö maht on 1 kord nädalas (120 min) , sept-aprill.
Eelkooli võetakse vastu 6-7 a lapsi, ühe rühma suurus on kuni 8 last.

Tunni aeg :

I rühm – kolmapäev kl 9.00-11.00 (alates 8. sept 2021)

II rühm – neljapäev kl 16.00-18.00 (alates 23.09 2021)

 

Asukoht: Vaksali 17a-311, Tartu

Kuutasu: 100 eur

 

Eelkooli õppekava:

Üldeesmärgid:
 aidata lapsel kooliga kohaneda;
 luua aktiivset ja positiivset suhtumist teadmiste ja kogemuste omandamisse;
 korrastada olemasolevaid teadmisi põhiainevaldkondades;
 arendada tunnustatud käitumisnormidele vastavat käitumisoskust;
 anda positiivne kooli- ja õpikogemus, et luua valmisolek ja soov koolis olla

 

Õppetegevus :
Õppetöö läbiviimisel on aluseks ainetevahelisel integratsioonil tuginev üldõpetuse põhimõte. Tegevuste kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse järgmisi tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine, kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine, keskendumisharjutused ja kunstitegevused.

Keel ja kõne :
Eesmärgid:
 julgustada last ennast väljendama;
 arendada igapäevast suhtlemisoskust;
 suunata last õige häälduse, õigete grammatiliste vormide ja lauseehituse kujunemisel, laiendada sõnavara;
 täpsustada sõnade tähendusi;
 tutvustada lasteraamatuid;
 kujundada lugemise ja kirjutamise alusoskuseid;
 arendada mitmesuguseid õpioskusi: vaatlemist, kuulamist ja kõnelemist, vestlemist, jutustamist, rollides esinemist, küsimustele vastamist

Matemaatika:
Eesmärgid:
 kujundada esemete järjestamise, rühmitamise, võrdlemise ja oluliste tunnuste järgi
 õpetada määrama esemete arvu, tundma arvurida ning järjestusseoseid arvude reas, sooritama tegevusi hulkadega;
 harjutada arvude liitmist ja lahutamist;
 käsitleda numbreid ja numbrite kirjutamist;
 tutvustada suurusi ja nende mõõtmist igapäevaelust tuttavate mõõtühikute abil;
 arendada kehade ja kujundite praktilise tundmise taset;
 luua vajalik alus koolimatemaatika õppimiseks;
 arendada loogilist mõtlemist

Käeline tegevus :
Eesmärgid:
 kujundada käelisi oskusi ja vilumusi läbi erinevate tehnikate;
 arendada kujutlusvõimet ja loovust;
 õpetada töö- ja korraharjumusi;
 arendada iseseisvust, taiplikkust ja algatusvõimet;
 kujundada erinevate töövahendite käsitsemise oskust;
 suunata lapsi tajuma värve, õpetada nägema ja edasi andma lihtsaid motiive ümbritsevast elust ja loodusest

Õppimises kasutatakse ka erinevaid tähelepanu, keskendumist ja loogikat vajavaid õppemänge.

 

*Õpikunsti eelkooli eesmärgiks ei ole õpilasi ette valmistada ühegi kooli katseteks

 

 

Registreeri: