fbpx

Eelkool (5-6 a)

 

Eelkooli sellesse rühma on oodatud kõik õpihuvilised 5-6 a lapsed, kellel jääb koolini aega veel kaks aastat, kuid kes sooviksid tasa ja targu juba  koolielu harjutada.

Kuna mäng on 5-6 a lastele arenguliselt veel väga olulisel kohal, siis kasutame ka meie Õpikunstis palju mängu.

Õppetöö läbiviimisel on aluseks ainetevahelisel integratsioonil tuginev üldõpetuse põhimõte. Tegevuste kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse järgmisi tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine, kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine, keskendumisharjutused ja kunstitegevused.

Eelkooli töökorraldus:

Õppetöö maht on 1 kord nädalas (90 min), okt – mai (k.a)

Eelkooli võetakse vastu 5-6 a lapsi (kaks aastat jäänud koolini), ühe rühma suurus on  kuni 8 last.

Tunni aeg (2022/23 õ/a): T kl 16.00-17.30

Kuutasu: 75 eur

Asukoht: Vaksali 17a-311, Tartu

 

Eesmärgid:

Keel ja kõne:

 julgustada last ennast väljendama;
 arendada igapäevast suhtlemisoskust;
 suunata last õige häälduse, õigete grammatiliste vormide ja lauseehituse kujunemisel; laiendada sõnavara;
 täpsustada sõnade tähendusi;
 tutvustada lasteraamatuid;
 kujundada lugemise ja kirjutamise alusoskuseid;
 arendada mitmesuguseid õpioskusi: vaatlemist, kuulamist ja kõnelemist, vestlemist, jutustamist, rollides esinemist, küsimustele vastamist.

 

Matemaatika ja  loogika:

 kujundada esemete järjestamise, rühmitamise, võrdlemise ja oluliste tunnuste järgi jaotamise oskusi;
 õpetada määrama esemete arvu, tundma arvurida ning järjestusseoseid arvude reas, sooritama tegevusi hulkadega;
 harjutada arvude liitmist ja lahutamist;
 käsitleda numbreid ja numbrite kirjutamist;
 kujundada matemaatiliste jutukeste koostamise oskust;
 õppida tundma kehasid ja kujundeid; tutvuda erinevate loogikamängudega

 

Käeline tegevus :

 kujundada käelisi oskusi ja vilumusi;
 arendada kujutlusvõimet ja loovust;
 arendada iseseisvust, taiplikkust ja algatusvõimet;
 kujundada erinevate töövahendite käsitsemise oskust.

 

 

Registreeri: